Home > Welcome to JCK >
1
2
3
4
5
6
7
8
kashikiribus
New Topicsnihonhonyaku


 

TOKYOTRANSFER

tokyotransfer


 Special Price Plan 1

Kyoto
Tokyo >> Kyoto
Return Ticket + Hotel
Price: ¥20,900~
Departs: Tokyo, Shin-
Yokohama


Tokyo Sta., Shingawa Sta.,
Shin-Yokohama Sta.iBullet Train Hikari
165mins Reserved seatjCto Kyoto Sta.
Disband upon arrival.
customer's voices

Special Price Plan 2

osaka
Tokyo >> Osaka
Return Ticket + Hotel
Price: ¥25,800~
Departs: Tokyo, Shin-Yokohama

Tokyo Sta., Shingawa Sta.,
Shin-Yokohama Sta.iBullet Train Hikari
180mins Reserved seatjCto Osaka Sta.
Disband upon arrival.

customer's voices
 

Previous page Top of page

Japan domestic flight ticket